fbpx

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez Akcja Złota S.A. z siedzibą pl. Bankowy 2, 00-095-Warszawa, Twoich danych osobowych w serwisie pod adresem www.hiclub.pl (dalej „Serwis”).

Od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej „RODO”).

RODO nakłada na nas m. in. obowiązek poinformowania Cię o tym kto przetwarza Twoje dane osobowe, w jakim celu i przez jaki okres czasu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Serwisie. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej office@hiclub.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Akcja Złota S.A. z siedzibą pl. Bankowy 2, 00-095-Warszawa, dalej zwana „Administratorem”.

DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem office@akcjazlota.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 1. w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski o których mowa powyżej;
 2. w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia zakresu Twojej odpowiedzialności;
 3. w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wykorzystywanie przez Administratora urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoja dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem przy świadczeniu usług za pomocą Serwisu oraz innym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne oraz instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

 1. w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Serwisu – przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski;
 2. w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Serwisu – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem Serwisu korzystania przez Ciebie z Serwisu ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – do momentu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Administratora urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Ponadto, podanie przez Ciebie danych osobowych w reklamacjach, pytaniach, opiniach, wnioskach, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Cię o wyniku ich rozpatrzenia. Podanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz w celu udostępnienia Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

INFORMACJA O ŹRÓDLE POCHODZENIA DANYCH

Jeżeli wyraziłeś/-aś zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych Administratorowi przez Akcja Złota S.A. z siedzibą w Warszawie w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, Administrator uzyskał Twoje dane osobowe od Akcja Złota S.A. z siedzibą w Warszawie. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie